ارسال رایگان برای سفارشات بالای 3 میلیون تومان
آستانه ترانسوسنسی/شفافیت برای مواد دندانی

آستانه ترانسلوسنسی/شفافیت برای مواد دندانی

آستانه ترانسلوسنسی منتشر شده در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه گراندای اسپانیا

گروه معماری و فناوری کاپیوتر دانشگاه گراندای اسپانیا

بخش اپتیک دانشکده علوم دانشگاه گراندای اسپانیا

تعیین آستانه های پذیرش و درک ترانسلوسنسی کامپوزیتهای رزینی با استفاده از فرمولهای تفاوت رنگ CIEDE2000 و CIFLAB.

پانل مشاهده گر A30 قیاسهای قابل درک و پذیرش روی 50 جفت دیسک کامپوزیت های رزینی انجام داد، تفاوتهای جفت دیسک برای پارامترهای شفافیت با استفاده از فرمولهای تفاوت رنگ محاسبه شد. از تقریب فازی (TSK) به عنوان روش مناسب سازی استفاده شد. از معنی های حاصل فواصل اطمینان 95 درصد تخمین زده شده بود و آستانه پذیرش و درک 50:50 درصدی (TAT و TPT) محاسبه شد. تفاوتهای بین آستانه ها با تست دانش آموزی T مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. (d=0.05).

نتایج

نسبت 50:50  درصدی TPT فرمول CIEDE8000، برابر با 0.62 بود و TAT برابر با 2.62 بود. مقادیر CIELAB مربوط به ترتیب 1.33 و 4.43 بود. آستانه های پذیرش و درک ترانسلوسنسی با استفاده از فرمولهای تفاوت رنگ به طور محسوسی متفاوت بودند. (p=0.01 برای TPT و P=0.005 برای TAT). فرمول تفاوت رنگ CIEDE2000 داده مناسب تری نسبت به فرمول CIELAB ارائه داد.

معنی و مفهوم

آستانه های تفاوت بصری ترانسلوسنسی تعیین شده با فرمول تفاوت رنگ CIEDE 2000 می تواند به عنوان مقادیر مرجع در انتخاب کامپوزیتهای رزینی و ارزیابی و عملکرد بالینی عمل می کند.

1. معرفی

افزایش تقاضی بیماران برای ترمیم های زیبایی باعث توسعه مواد دندانپزشکی با خواص نوری مناسب شده است. شفافیت یکی از ویژگی های مهم بافت ها و مواد دندانی است. بنابراین تعیین و ارتباط مناسب خواص نوری علاوه بر پارامتر های محبوب مانند سبکی (*L)، *a و *b (هماهنگی CIELAB) خاصیت رنگ (*h) و شدت رنگی و شدت رنگی (*c) باید شامل ترانسلوسنسی نیز باشد.

شفافیت توانایی مواد در انتقال نور را توصیف می کند. [1]. پارامترهای ترانسلوسنسی / شفافیت [2] (TP)  برای تشخیص و تعیین ترانسلوسنسی مواد دندانی استفاده شده است. [7-3].

TP به عنوان تفاوت رنگ CIELAB برای مواد، در ضخامت معیین در تماس نوری با پوشش های سیاه و سفید تعریف شده است [2]. با هدف بهبود اصلاح بین تفاوت رنگ دریافت شده و محاسبه شده از فرمول CIELAB، کمیته بین المللی CIE استفاده از فرمول تفاوت رنگ CIEDE2000 را پیشنهاد داد. با این وجود، در حال حاضر در بسیاری از مطالعات ترانسلوسنسی در دندانپزشکی، TP هنوز م با استفاده از فضای رنگ CIELAB و فرمول رنگ معین اندازه گیری می شود.

بنابراین، تعیین TP تفاوتهایی در شفافیت رزین های کامپوزیتی مختلف نسبت به رنگ [9]، ضخامت [10]، ترکیب ماتریس [11]، اندازه و محتوا [12 و 13]، نوع و مقدار مات کننده نشان داده است.

آستانه تفاوت ادراکی نشان دهنده حد ادراک پایین تر است و برای توسعه سیستم نهادهای رنگی جدید و معیارهای تفاوت رنگ مناسب تر است و برای مطالعه رنگهای قابل تشخیص با سیستم بینایی انسان [15] و درک مکانیسم های بینایی رنگ به طور وسیعی کاربرد دارد. [16].

با ابن حال در بسیاری از موقعیتهای عملی از تفاوتهای بالاتر از آستانه (آستانه فوق العاده) استفاده شده که از آستانه های پذیرش گذر کرده و تفاوتهای قابل قبول یا تالرانس نامیده شد.

علاقه صنعتی به این تفاوتها موجه است، از یک طرف به دلیل هزینه های بالای مورد نیاز برای حفظ تولید صنعتی زیر حد آستانه بصری و از طرف دیگر به دلیل نیاز به حفظ تفاوتها در حد مجاز. فقدان کامل کنترل باید شامل کمبود شباهت در تولید محصولات با پیامدهای منفی روی کیفیت کلی محصولات باشد.

در دندانپزشکی، تلاشهای کمی [18 و 17] برای رسیدن به آستانه مورد قبول شفافیت وجود داشت، مقاله ای که از پارامتر نسبت معکوس برای ارزیابی پرسلن های دندانی استفاده کرد، با گزارش میانگین کلی آستانه پذیرش ترانسلوسنسی 0.07 و 50 درصد از این مقدار 0.06 تفاوت CR در شفافیت را دریافت کردند (6 درصد). یک مطالعه دیگر [18] معادلات دگرسیون بینTP و CR [19] اعمال کرد که آستانه های پذیرش بصری برای تفاوت ترانسلوسنسی در TP را گزارش می کند.

با این اوصاف، هیچ مطالعه ای روی آستانه های ترانسلوسنسی برای مواد ترمیمی با استفاده از TP و روشنایی کنترل شده  وجود ندارد. بنابراین هدف این مطالعه تعیین آستانه های شفافیت 50:50 پذیرش و درک با فرمولهای تفاوت رنگ CIEDE2000 (TAT00 و TPT00) و CIELAB (TPTab و TATab) است، آزمایش فرضیه صفر مبنی بر این است که هیچ تفاوتی بین آستانه های ترانسلوسنی پذیرش (TAT00 و TATab) و آستانه های ترانسلوسنسی درک شده وجود ندارد ( TPTabو TPT00).

2. مواد و متدها

2-1: نمونه ها و اندازه گیری های پارامتر ترانسلوسنسی

30 دیسک کامپوزیت رزینی به قطر 10 میلی متر و ضخامت 1 میلی متر به شکل A3 از برندهای مختلف تبلیغاتی (جدول 1) با استفاده از قالب به قطر 10 میلی متر و ارتفاع 1 میلی متر ساخته شد. کامپوزیت رزینی وارد قالب شد با یک اسلاید شیشه ای فشرده شد و نور به مدت 40 ثانیه فعال شد (20s*2). از نظر بالینی، ترمیم های کامپوزیتی بر پایه رزین درجه 3 با نور از طریق یک نوار شفاف مایلار فعال می شوند. بنابراین در چندین مطالعه آزمایشگاهی از روش مشابه استفاده می کنند. لازم بود 2 ناحیه از فعالسازی نور برای پوشاندن قطر 10 میلی متری از سطح نمونه ها را همپوشانی کنند. همه نمونه ها برای عیوب سطحی تحت بزرگنمایی مورد بررسی قرار گرفتند. ضخامت نمونه با کولیس دیجیتال برای اندازه گیری نواحی مختلف نمونه تایید شد.

بازتاب طیفی همه نمونه ها در برابر پس زمینه سرامیک های 50*50 سفید (1.7=*b و 1.3=*a و  94.2= *L) و سیاه (2.4=*b و 0.7=*a و 3.1= *L) اندازه گیری شدند. نمونه ها در فاصله 30 سانتی متری از رادیو متر قرار گرفتند و با زاویه 45 درجه اندازه گیری شدند.

یک کابین مشاهده با منبع نور با شبیه سازی تابش نسبی طیف روشن کننده استاندارد CIED65 برای ارائه شرایط مشاهده سازگار به کار گرفته شد. نمونه ها در مرکز کابین مشاهده با زاویه 45 درجه روی پایه قرار گرفتند که مربوط به هندسه اندازه گیری یا پراکندن نور است. [شکل 1]. محلول منبع اشباع شده به عنوان یک لایه جفت کننده بین نمونه و پس زمینه استفاده شد. مشاهده گر استاندارد CIE19312 برای محاسبه مختصات رنگ از سیستم رنگ *CIE L* a* b استفاده کرد.

اندازه گیری های مکرر کوتاه مدت بدون جایگزینی بر روی هر نمونه انجام شد. مشابه دیگر مطالعات، پایه مثلثی شکل برای پشتیبانی از نمونه ها و برای جلوگیری از بازتاب طیفی نور از سطح براق استفاده شد.

مقادیر TP با محاسبه تفاوت رنگ در پس زمینه سیاه و سفید برای همه نمونه ها طبق فرمول تفاوت رنگ CLELAB پایینی شد: [2] (TPab)

فرمول 1

“B” و “W” به مختصات رنگ در پس زمینه سیاه و سفید اشاره دارند. همچنین فرمول تفاوت رنگ  CIEDE 2000 هم برای محاسبه پارامتر ترانسلوسنی استفاده شد.

فرمول 2

“B” و “W” به سبکی (‘L)، کروما/شدت رنگ (‘C) و hue/شدت رنگ (‘H) نمونه ها در پس زمینه سیاه و سفید اشاره دارد. RT تابع چرخشی است که برهم کنش بین تفاوت شدت و خاصیت رنگ را در ناحیه آبی توضیح می دهد.

جدول 1= دیسک های کامپوزیت های رزینی و مقادیر پارامتر های ترانسلونسی
جدول 1= دیسک های کامپوزیت های رزینی و مقادیر پارامتر های ترانسلونسی

توابع سنگین SH، SC، SL تفاوت رنگ کلی را برای تغییر موقعیت تفاوت رنگ نمونه روی پس زمینه B و W در مختصات ‘b’ ،a’ ،L و فاکتور های پارامتریک تنظیم می کنند. Kh، KC، KL اصطلاحات اصلاحی برای شزایط آزمایشی هستند. در این مقاله فاکتورهای پارامتریک فرمول تقاوت رنگ CIEDE2000 روی 1 تنظیم شدند.

برای محاسبه با استفاده از فرمول تفاوت رنگ CIEDE2000 ناپیوستگی های ناشی از محاسبه خاصیت رنگ hue و محاسبه تفاوت hue در نظر گرفته شد جایی که هردو توسطسارما و همکارانش مشخص شدند: [23]

30 عدد نمونه های دیسک شکل برای ایجاد 50 جفت آزمایشی با دامنه اختلاف TP از 0.01 تا 12.79 بر TPab و از 0.11 تا 7.98 برای TP00 با هم ترکیب شدند.

شکل شماره 2 مقادیر TP00 , TPab را برای پنجاه جفت آزمایشی نشان می دهد که با افزایش ترتیب TPab سازمان یافته است. تفاوت رنگ جفتهای آزمایشی طبق گزارش Ghinea et al ( گینا و همکارانش) کمتر از آستانه های تفاوت رنگ قابل قبول دارد. [24].

فرمول 3

2-2: آزمایش سایکوفیزیکی آستانه ترانسلوسنسی

50 جفت آزمایشی توسط پانل 30 ناظر ارزیابی شدند (20 زن و مرد در سنین بین 22 تا 55 سال)

شکل 2

شکل 1. نمایش شماتیک از تنظیم بصری شامل کابین مشاهده، فاصله مشاهده 30 سانتی و هندسه نوری، جفت آزمایشی برای ارزیابی بصری

شکل 3
شکل 2. TPab و TP00 برای 50 جفت آزمایشی.

ناظران با استفاده از نمودار ایشی ها را از نظر دید رنگی عادی غربالگری شدند. همه ناظران تجربه قبلی در آزمایش های تمایز بصری داشتند و به علاوه به آنها دستور داده شد که روی شفافیت نمونه ها تمرکز کنند.

برای ارزیابی بصری، ناظران در فاصله 30 سانتی متری جفت آزمایشی قرار گرفتند، همان فاصله ای که برای اندازه گیری های طیف نوری استفاده شده بود. برای تعیین آستانه قابل قبول، ناظران به سوالات زیر جواب دادند: آیا شما می توانید تفاوت ترانسلوسنسی بین این 2 نمونه را ببینید؟ فقط زمانیکه جواب مثبت بود از ناظران مسئول بعدی پرسیده شد: آیا شما تفاوت ترانسلوسنسی بین 2 دیسک کامپوزیت رزینی در موقعیت بالینی را قبول دارید؟ جفت هایی که در رده غیرقابل قبول بودند به عنوان تفاوت ترانسلوسنسی قابل قبول بالینی ثبت شدند. پاسخ ها به هر جفت جرمشتچه منفی از هر ناظری مورد پردازش آستانه های ترانسلوسنسی پذیرش و درک طبق دستور پایین محاسبه شد:

3 درصد پذیرش و درصد قبولی= Si / Nt

Sتعداد ناظران با جواب مثبت و N کل تعداد حاظران است که در این مورد 30 نفر می باشد.

3. نتایج

آستانه تفاوت ترانسلوسنسی با استفاده از CIEDE2000 برای پذیرش 50:50 درصدی برابر با TAT00=2.62 بود و آستانه پذیرش با استفاده از فرمول CIELAB برابر با TATab=4.42 بود. به عنوان مثال شکل 3 آستانه های پذیرش ترانسلوسنسی 50:50 درصدی و منحنی های اطمینان مربوطه را با استفاده از فرمولهای تفاوت رنگ CIEDE2000 و CIELAB را نشان می دهد.

مقادیر به دست آمده در این مقاله برای TAT00 وTPT00 تقریبا به ترتیب 61% و 47% بود که با مقادیر TAT و TPT مطابقت دارد. همچنین تفاوت قابل توجه بین آستانه های ترانسلوسنی پذیرش و درک به وجود آمده بود (P=0.005 و P=0.01 به تربیب برای TPT و TAT).

4. بحث آستانه ترانسلوسنسی

TP بر پایه رنگ سنجی CIE است و بنابراین، روشنایی و ناظر استاندارد و فرمول تفاوت رنگ هم باید استاندارد شوند. بنابراین این مقاله از ناظر رنگ سنج استاندارد CIE 1931 2 استفاده کرد. همه این مسائل توسط CIE توصیه شده است و در مطالعات قبلی هم در مورد ارزیابی تفاوت رنگ در دندانپزشکی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین ضخامت ماده ترانسلونس روی تفاوت رنگ اثر می گذارد بنابریان قالب میکرومتری برای تولید و ساخت نمونه هایی با ضخامت استاندارد استفاده شد.

چنین روش استانداردسازی ممکن است محدودیتی برای مطالعه اعمال کند که یک ضخامت و احراز نمونه (1 میلی متر) برای محاسبه آستانه های ترانسلوسنسی استفا پارامترهای رنگ بر روی کامپوزیت های رزینی تاثیر می گذارند. برای به حداقل رساندن تاثیر تفاوت های رنگ بر روی تفاوت های شفافیت جفتهای آزمایشی، یک رنگ کامپوزیت واحد (A2) برای همه نمونه ها انتخاب شد. چنین روشی طیف گسترده ای از تفاوت های ترانسلوسنسی / شفافیت با تفاوت رنگ کمتر از آستانه رنگ قابل قبول ارائه داد.

بعلاوه از آنجایی که متغییر مطالعه در شفافیت هر جفت آزمایشی متفاوت است و آزمایش طبق ISO/TR 2864 : 2016 اجرا شد، شانس زیادی وجود دارد که بتوانیم نتایج را به سایر رنگ های کامپوزیت و حتی سایر مواد ترمیمی زیبایی تعمیم دهیم. با وجود این، مطالعات زیادی نیاز است تا نتایج این مطالعه را تایید کند.

پارامتر ترانسلوسنسی معیار مستقیم از شفافیت است و از فرمول تفاوت رنگ CIELAB استفاده کرده است. مقاله حاضر استفاده از فرمول CIEDE 2000 را برای محاسبه TP برای مواد دندانی معرفی کرد. نتایج نشان می دهد که فرمول تفاوت رنگ CIEDE 2000 حالت مناسب تری از فرمول CIELAB در آستانه های ترانسلوسنسی ارائه دهد.

استفاده از پارامتر شفافیت متناسب برای بدست آوردن همبستگی بهتر بسیار مهم است. توسعه همبستگی تفسیر کلنیکی دقیقتری از تفاوتهای شفافیت ارائه می دهد. به خوبی ثابت شد که فرمول CIEDE 2000 که با اصلاح جهتهای رنگ های سوپر طراحی شده است، منجر به بهبود قابل توجه عملکرد فرمول به داده های بصری در مقایسه با سایر فرمولهای CIEDE و CMC در دندانپزشکی می شود. با این وجود، ادامه مطالعه درباره عملکردهای توابع سنگین CIEDE 2000 منایب به نظر می رسد (SL,SC,SH)، که ممکن است در قضاوتهای بصری منجر به تناسب بهتری شود. همچنین استفاده از طرحهای تحقیقاتی شایسته و کارآمد برای تعیین تنظیم بهینه عملکردها در شفافیت دندانهای انسان و مواد دندانی ارزشمند است.

یک بررسی مجدد با بکارگیری معادله دگرسیون بین CR و TP گزارشی از آستانه درک ترانسلوسنسی از 2 واحد CIFLAB داد، چنین ارزشی بر اساس داده های مطالعاتی بود که از برسلن های فلد پاتیک (feldspathic) با مقادیر شفافیت متفاوت استفاده کرد. مقدار آستانه شفافیت قابل درک بدست آمده با استفاده از فرمول (TpTab) CIELAB برابر با 1.33 است که به علت تفاوتهای متالوژیکی و موقعیت های آزمایشی نمی توان با مطالعه ذکر شده بالایی مقایسه کرد و روشهای تقریب ریاضی و تنظیم روشهای محاسباتی TpTab  علاوه بر این، CR یک معیار مستقیم برای شفافیت نیست و نمیتواند زیر 50 درصد انتقال نور استفاده شود.

مروری بر تعیین شفافیت و کاربردهای مواد دندانی، استفاده از پارامتر های شفافیت رامورد بررسی و بازبینی قرار داده است. اهمیت بالینی جنین ادبیاتی باید در برتو آستانه های ترانسلوسنسی پذیرش و درک بیشتر تفسیر شود. بنابراین با در نظر گرفتن گزارشهای مربوط به تفاوت شفافیت برندها و رنگهای کامپوزیت های رزینی پرزو و همکارانش، گزارش داد که محدوده مقادیر TP بین کامپوزیت های رزینی سیلوران و کامپوزیتهای نانوفیلد بین 3.5 تا 6.3 واحد های CIELAB بود، که بسیار بیشتر از آستانه های درک بدست آمده در این مطالعه است.

علاوه بر این تفاوت های شفافیت در رنگ ها با استفاده از CIEDE2000 در مقایسه با مقادیر TAT و TPT این مطالعه بسیار بیشتر است. در مطالعات دیگر، تعیین TP برای نشان دادن تفاوت های بین ریزکوییا و عاج انسان، از 0.8 تا 1.3 واحد های CIELAB استفاده شد. بعلاوه، همبستگی بین مقدار BisGMA در ماتریس رزینی و مقادیر عبوری کامپوزیت ها نشان داده شده است. بنابراین کنترل مقدار BisGMA ممکن است یکراه جایگزین برای تنظیم ترانسلوسنسی در کامپوزیت های رزینی زیبایی باشد.

آستانه های تفاوت شفافیت بصری می تواند به عنوان یی ابزار کنترل کیفیت برای انتخاب مواد دندانپزشکی زیبایی، ارزیابی عملکرد بالینی، تحقیقات دندانی و استانداردسازی بعدی عمل کند. اهمیت کنترل کیفیت در دندانپزشکی با افزایش تقاضای زیبایی بیماران و متخصصین دندانپزشکی تقویت شده است.

شکل3. درصد مورد قبول در مقابل تفاوتهای ترانسلوسنسی (TPab و TP00) بین جفتهای آزمایشی. منحنی ها آستانه ترانسلوسنی قابل قبول 50:50 درصدی را نشان می دهند.

5. نتیجه گیری

آستانه های ترانسلوسنسی تعیین شده است. 50:50 درصدی فرمول  CIEDE2000 برابر با TPT00=0.62 است درحالیکه TAT00=2.62 است و مقادیر CIELAB به ترتیب 1.33 و 4.43 است. فرمول تفاوت رنگ CIEDE2000 داده مناسبتری نسبت به فرمول CIELAB در ارزیابی آستانه های تفاوت ترانسلوسنسی از کامپوزیت های رزینی ارائه می دهد که برای آنالیز ترانسلوسنسی در دندانپزشکی توصیه می شود.

ترجمه: سعیده اقدام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه
WeCreativez WhatsApp Support
در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان خواهیم بود
چطور میتونیم کمکتون کنیم!